Miejska Arena Kultury i Sportu (MAKiS) od 2009 roku jest operatorem największych obiektów w Łodzi – hali widowiskowo-sportowej Atlas Arena, dwóch stadionów miejskich, Sport Areny oraz Moto Areny Łódź. Naszą domeną nie jest wyłącznie administrowanie obiektami. Organizujemy i współorganizujemy wydarzenia o charakterze targowym, sportowym, muzycznym i kulturalnym, w tym mecze piłki nożnej, siatkówki i koszykówki na szczeblu międzynarodowym, zawody biegowe, a także koncerty muzyczne, festiwale, występy estradowe, pokazy, pikniki, spotkania oraz wiele innych eventów. Wszystkim zainteresowanym umożliwimy również zwiedzanie naszych obiektów.

Zarząd Spółki:

Maciej Łaski – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

 

Agnieszka Stępnik – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 

Marcin Małyszczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 

Michał Ryszkiewicz – Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Paweł Dziemdziela – Członek Rady Nadzorczej

 

 

NIP - 727-27-46-177
REGON - 100694548
KRS - 0000331683

Siedziba:
Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.
al. Bandurskiego 7
94-020 Łódź

 

Miejska Arena Kultury i Sportu Sp z o.o.
al. Bandurskiego 7, 94-020 Łódź

 
Portiernia: (42) 272 15 05
Centrum biletów: (42) 272 15 07
Sekretariat: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dział sprzedaży: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dział Marketingu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dział Targowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Inspektor Ochrony Danych: Agata Kołodziejska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ATLAS ARENA w Łodzi
al. Bandurskiego 7, 94-020 Łódź

Portiernia: (42) 272 15 05

 

Stadion Miejski w Łodzi
al. Unii Lubelskiej 2, 94-020 Łódź

Portiernia: (42) 207 43 90

 

Sport Arena w Łodzi

al. Unii Lubelskiej 2, 94-020 Łódź

Portiernia: (42) 208 17 77

 

Stadion Miejski w Łodzi
al. Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź

Portiernia: (42) 208 25 20

 

Moto Arena Łódź
ul. 6 Sierpnia 71, 90-001 Łódź
Portiernia: 661 661 386

 

 

 

Zarząd Spółki Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres prowadzenia działalności: al. Bandurskiego 7, 94-020 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000331683, NIP: 7272746177, REGON: 100694548, kapitał zakładowy: 17.291.000,00 zł, niniejszym ogłasza, iż dnia 12 października 2017r. został uzgodniony i przyjęty plan połączenia Miejskiej Areny Kultury i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółka Targowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi o następującej treści:

Plan połączenia Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Załączniki:

 1. Projekt uchwały MAKiS w przedmiocie połączenia z MTŁ oraz zmiany umowy spółki przejmującej (MAKiS)
 2. Projekt uchwały MTŁ w przedmiocie połączenia z MAKiS
 3. Ustalenie wartości majątku MTŁ na dzień 01.09.2017 roku
 4. Ustalenie wartości majątku MAKiS na dzień 01.09.2017 roku
 5. Oświadczenie Zarządu ­­MAKiS o stanie księgowym spółki
 6. Oświadczenie Zarządu MTŁ o stanie księgowym spółki
 7. Projekt zmian Umowy spółki MAKiS
 8. Oświadczenie Zarządu MAKiS w trybie art. 20b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
 9. Oświadczenie Zarządu MTŁ w trybie art. 20b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2019, poz. 1781).

Postanowienia:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, al. Bandurskiego 7, 94-020 Łódź.

2. Inspektor Ochrony Danych (IDO) powołany przez Administratora nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem i na podstawie szczegółowych przepisów prawnych, którymi są:

1/ art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe przetwarzane są odpowiednio na podstawie umowy zawartej z MAKiS (niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, w tym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, np. wysyłka poczty, ankiet, zapytań, itp.).

2/ art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych).

3/ art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji.

4/ art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

4. Pani/Pana dane są przez Administratora przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:

1/ realizacji postanowień umowy zawartej z MAKiS z siedzibą w Łodzi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2/ spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

3/ wykonania bezpłatnej usługi wysyłki usług drogą e – mailową, jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

4/ ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

5/ marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

6/ analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

7/ statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

8/ archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające): operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, operatorzy systemów sms, e – mail marketingu, promocji, rekrutacji, kancelarie prawne, firmy księgowe i audytorskie.

6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowych.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. IV, do zakończenia świadczenia usług, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora (ADO) danych osobowych, użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

1/ prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

2/ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

3/ prawo do przenoszenia danych,

4/ prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli użytkownik wyraził taką zgodę,

5/ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem ADO danych osobowych.

Powyższe uprawnienia użytkownik może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Administratorem (ADO) za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych pod następującym adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9. Podanie przez użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by korzystać z funkcji Strony.

10. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

11. Administrator nie przekazuje i nie dokonuje obrotu danymi osobowymi użytkownika. Dane osobowe użytkownika nie są przekazywane innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez ADO dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

12. Aby skorzystać z funkcji Strony internetowej, użytkownik musi podać swoje dane osobowe, tj. adres e-mail, poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika zawartych w formularzu kontaktowym jest zgoda wyrażona przez użytkownika. Dane podane w formularzu zostaną zapisane w bazie Administratora.

13. Kontaktując się z MAKiS za pośrednictwem poczty elektronicznej, użytkownik przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca        z zainicjowania kontaktu. Dane osobowe użytkownika przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

14. Strona wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

15. Cookies pozwalają:

1/ zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Strony jakiego oczekujesz,

2/ poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze Strony,

3/ ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na Stronie,

4/ korzystać z narzędzi analitycznych,

5/ korzystać z narzędzi marketingowych,

6/ zapewniać funkcje społecznościowe.

16. Podczas pierwszej wizyty na Stronie MAKiS wyświetlana jest informacja na temat stosowania przez ADO plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce.
Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, ADO używa ich w celu prawidłowego działania Strony.

17. Administrator wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk Strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Strony, czas spędzony na Stronie, odwiedzone podstrony etc. ADO korzysta w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące (Google Analytics, Google Ads, Meta Ads, Linkedin Ads, Twitter Ads oraz TikTok).

18. ADO korzysta z narzędzi marketingowych firmy Facebook, by kierować do użytkownika reklamy w tym serwisie. W tym celu zaimplementowano w kodzie Strony narzędzie Pixel udostępniane przez Facebook, który zapamiętuje odwiedziny użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.

19. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania aplikacja a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

20. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownik może zgłaszać poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej                           i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.