Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Areny Kultury i Sportu w Łodzi

Miejska Arena Kultury i Sportu Sp z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Areny Kultury i Sportu w Łodzi.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF lub DOC nie są w całości dostępne cyfrowo
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.
 • Brak możliwości zarządzania jednoliterowymi skrótami klawiszowymi
 • Funkcja dostępna za pomocą gestu złożonego nie są dostępne również za pomocą gestu prostego
 • W linkach do dokumentu do pobrania nie ma informacji o jego formacie, rozmiarze i języku
 • Brak ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce
 • Nie każdy element <img> przekazujący informacje ma poprawnie sformułowany atrybut <alt>

Podmiot Odpowiedzialny będzie dążyć do zniwelowania tych przeszkód w najbliższym czasie.

Wyłączenia

 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 29.03.2023
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 29.03.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dział Marketingu.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 42 272 15 05

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Inne informacje i oświadczenia

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z działem IT, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Koordynatorem do Spraw Dostępności jest Dział Marketingu, nformację na temat dostępności można uzyskać kontaktując się na  adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Zarządu Spółki Miejska Arena Kultury i Sportu Sp z o.o.
 • Adres: al. Bandurskiego 7
  94-020 Łódź
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (42) 272 15 05

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Menu aktywowane klawiszem TAB bezpośrednio po otwarciu strony, pozwalające dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki.
 • Wersja kontrastowa.
 • Zmiana wielkości czcionek.
 • Podświetlenie linków.
 • Możliwość zmiany odstępów między tekstem.
 • Możliwość stosowania lupu.
 • Możliowść podświetlania linków.
 • Możliowść powiększania kursoru.
 • Strona przyjazna dyslektykom.

 

Dostępność architektoniczna

ATLAS ARENA:

Atlas Arena została przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projektując halę zadbano o wyeliminowanie barier architektonicznych. Do Atlas Areny prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózku. Dla osób z niepełnosprawnościami przewidziano osobne toalety, do których można dostać się zautomatyzowanymi windami. W każdej ćwiartce hali przewidziano jedną taką toaletę. Dodatkowo lady w szatniach i sklepikach zostały obniżone do odpowiedniej wysokości.

Miejsca dla widzów dotkniętych niesprawnościami ruchowymi przewidziano na tzw. „koronie hali”. Zostały one umiejscowione vis-à-vis sceny i zapewniają możliwie najlepszy odbiór imprezy. W ich sąsiedztwie znajdują się również miejsca dla opiekunów wszystkich osób poruszających na wózku. Dla osób z innymi niepełnosprawnościami zadbano o oznakowanie - niebieskim światłem - stopnic prowadzących na sektory.

W 2019 roku w Atlas Arenie prowadzono szkolenia dla osób przeprowadzających audyty pod kątem dostępności obiektów widowiskowo-sportowych dla osób wykluczonych.

 

SPORT ARENA:

W Sport Arenie nie przewidziano typowo wyznaczonych miejsc dla osób poruszających się na wózku. W praktyce wygląda to tak, że osoby te zajmują miejsca na płycie głównej przy pierwszym rzędzie trybun. Miejsca te nie kolidują z trwającymi wydarzeniami sportowymi. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą dostać się na nie z poziomu 0 poprzez wejście główne do hali.

Po obiekcie mogą poruszać się po wszystkich kondygnacjach, na które mają możliwość dostać się za pomocą jednej z dwóch wind. Na każdej kondygnacji obiektu jest wydzielona toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Dla wszystkich osób poruszających się na wózkach zapewniono bezpośredni dostęp do dróg ewakuacyjnych. Dodatkowo przed Sport Areną wydzielono i oznaczono dla nich 2 miejsca parkingowe.

 

STADION MIEJSKI PRZY AL. UNII LUBELSKIEJ:

Trybuna Zachodnia Stadionu Miejskiego przy al. Unii Lubelskiej została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Miejsca dla kibiców poruszających się na wózkach inwalidzkich przewidziano na poziomie VIP oraz na trybunie A1. Dostęp na nie przewidziano drogą pozbawioną barier architektonicznych. Na każdej kondygnacji Stadionu wydzielono toaletę dla osób niepełnosprawnych. Transport pionowy po obiekcie przewidziano za pomocą wind zlokalizowanych w pobliżu wyznaczonych miejsc dla osób wykluczonych.

Łącznie na parkingu dedykowanym Stadionowi i Atlas Arenie wydzielono i oznaczono 16 miejsc parkingowych.

 

STADION MIEJSKI PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO:

Na Stadionie Miejskim przy al. Piłsudskiego przewidziano 31 miejsc dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Większość z nich 22 znajduje się na trybunie A. Kolejne 9 wydzielono na trzecim piętrze obiektu w tzw. „Pomieszczeniu Przetrwania” oraz holu do niego prowadzącym.

Stadion nie posiada oddzielnego wejścia dla osób z niepełnosprawnościami ale wszystkie bramy i ciągi komunikacyjne przewidziane dla ruchu osób poruszających się na wózku inwalidzkim posiadają odpowiednią szerokość wymaganą normami. Miejsca na trybunie A znajdują się na specjalnie wydzielonych strefach z odpowiednio wyprofilowanym betonowym podjazdem oraz barierkami (odgradzającymi od murawy) dostosowanymi wysokością do potrzeb użytkowników tych miejsc.

Na Stadionie Miejskim jest łącznie 9 toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych wyposażonych w sygnalizatory alarmowe (wezwanie pomocy), barierki wspomagające, armaturę ułatwiającą obsługę, oraz umywalki zamontowane na odpowiedniej wysokości.

Na parkingu przed Stadionem Miejskim wydzielono i oznaczono 18 miejsc parkingowych w tym 15 na parkingu ogólnodostępnym i 3 na parkingu VIP.

 

MOTO ARENA ŁÓDŹ:

Na Moto Arenie Łódź wydzielono 20 miejsc dla kibiców niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz drugie tyle dla osób im towarzyszących. Osoby te dostają się na Arenę wydzielonym wejściem z pochylnią i odpowiednią szerokością pomiędzy poręczami.

Dla osób z niepełnosprawnościami bez względu na zajmowane miejsce zapewniono bezpośredni dostęp do dróg ewakuacyjnych. Dodatkowo w każdym miejscu (na każdej kondygnacji) przebywania osób niepełnosprawnych jest wydzielona osobna toaleta.

Na parkingu przed Moto Areną Łódź wydzielono i oznaczono 17 miejsc parkingowych.