Deklaracja dostępności strony internetowej Miejskiej Areny Kultury i Sportu

 

Miejska Arena Kultury i Sportu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

 

 

Data publikacji strony internetowej: 2016-11-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-01

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo, pliki publikowane po 10.12.20202 r. są dostępne lub mają dodatkowo zamieszczane wersje dostępne (np. w formacie DOC),
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.

 

Wyłączenia

 

  • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
    dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Miejska Arena Kultury i Sportu i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
  • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

Deklarację sporządzono dnia: 17.02.2021
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 17.02.2021

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.