Zarząd Spółki Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres prowadzenia działalności: al. Bandurskiego 7, 94-020 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000331683, NIP: 7272746177, REGON: 100694548, kapitał zakładowy: 17.291.000,00 zł, niniejszym ogłasza, iż dnia 12 października 2017r. został uzgodniony i przyjęty plan połączenia Miejskiej Areny Kultury i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółka Targowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi o następującej treści:

Plan połączenia Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Załączniki:

  1. Projekt uchwały MAKiS w przedmiocie połączenia z MTŁ oraz zmiany umowy spółki przejmującej (MAKiS)
  2. Projekt uchwały MTŁ w przedmiocie połączenia z MAKiS
  3. Ustalenie wartości majątku MTŁ na dzień 01.09.2017 roku
  4. Ustalenie wartości majątku MAKiS na dzień 01.09.2017 roku
  5. Oświadczenie Zarządu ­­MAKiS o stanie księgowym spółki
  6. Oświadczenie Zarządu MTŁ o stanie księgowym spółki
  7. Projekt zmian Umowy spółki MAKiS
  8. Oświadczenie Zarządu MAKiS w trybie art. 20b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
  9. Oświadczenie Zarządu MTŁ w trybie art. 20b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym